Хууль эрх зүй

“Шинэ Хархорум хотын бүтээн байгуулалтын асуудал

1. “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай

Үзэх

1. Үндсэн хууль Үзэх
2.

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

Үзэх
3.

Хот байгуулалтын тухай хууль

Үзэх
4.

Барилгын тухай хууль

Үзэх
5.

Төрийн албаны тухай хууль

Үзэх
6.

Авлигын эсрэг хууль

Үзэх
7.

Авто замын тухай хууль

Үзэх
8.

Газрын тухай хууль

Үзэх
9.

Геодези, зураг зүйн тухай хууль

Үзэх
10.

Захиргааны ерөнхий хууль

Үзэх
11.

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

Үзэх
12.

Усны тухай хууль

Үзэх
13.

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль

Үзэх
14.

Эрчим хүчний тухай хууль

Үзэх
15.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Үзэх
16.

Монгол Улсын Их Хурлын шийдвэр

Үзэх
17

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Үзэх